A ME MATRI – Bellissima poesia di Gianni Farruggio

A ME MATRI

Tu mi criscisti, mi mannasti a scola …
eppoi mi mittisti l’ali e mi dicisti … vola.
E iu vulai ‘ntra paisi strani,
senza pinzari ca ti lassai ‘nte peni.

Partii, … ti lassai sula,
comu na varca senza vela,
a testa frasturnata … l’occhi chini,
e senza sangu nta tutti li to vini!
Ti lassai sula … partii luntanu,
ma vidu ancòra ca mi stenni a manu,
mi salutavi ma dicevi torna …
t’aspettu cca, cuntu li me jorna …

Ora c’haiu furriatu menzu munnu,
e l’haiu vistu quasi ‘nsinu ‘o funnu,
ora m’arriposu e pensu a tia,
ccu tantu amuri e tanta nustalgia …

e pensu quantu beni mi vulevi,
e quantu cosi beddi mi dicevi;
attentu non sudari … s’annunca t’àrrifriddi
e duci duci mi mittevi i manu ‘nte capaddi

m’accarizzavi mi strincevi forti …
siparari ni pò sulu la morti!
La morti ‘npiitusa t’arrubbau,
e luntanu … luntanu di mia ti purtau!

Si fici tardu, passànu li me anni,
tra gioi, duluri e peni ranni!
Stancu è u me cori, stanca e la testa,
ma prestu n’incuntrammu e sarà festa!

Poesia bellissima di Gianni Farruggio