Re, Bafè, Viscottu e Minè

RE, BAFE’, VISCOTTU E MINE’

2C’era ‘na vota ‘n re,
bafè, viscottu e minè
c’aveva ‘na figghia, bafigghia,
viscottu e minigghia.
3Sta figghia, bafigghia,
viscottu e minigghia,
aveva ‘naceddu, bafeddu,
viscottu e mineddu
4Gn’ionnu st’aceddu,bafeddu,
viscottu e mineddu, abbulò.
6Allura lu re, bafè,
viscottu e minè disse:
a cu’ trova l’aceddu,bafeddu,
viscottu e mineddu
7cci dugnu a me figghia, bafigghia viscottu e minigghia
5Iù truvai l’aceddu, bafeddu,
viscottu e mineddu,
8ci rissi ‘ncarusu, vavusu, fitusu, viscottu e minusu.
Allura , lu re, bafè,
viscottu e minè ci dissi :
e iu pi ‘naceddu bafeddu,
viscottu e mineddu,
ti dava a me figghia bafigghia,
viscottu e minigghia?9
Ah! Vattinni, vavusu, fitusu, muvvusu, viscottu e minusu!